Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop Beauty by Rachelle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

Inspanningen Beauty by Rachelle

Beauty by Rachelle zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty by Rachelle zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty by Rachelle melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag Beauty by Rachelle de afspraak cancellen en dient de cliënt 50% van de afgesproken behandeling te betalen.

Betalingen

Beauty by Rachelle vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Aanbetalingen worden met geen enkele reden terugbetaald, de aanbetaling is 6 maanden geldig om te verplaatsen mits dit 24 uur van te voren gedaan word. Indien de cliënt niet tijdig annuleerd of zonder te annuleren niet naar de afspraak komt vervalt de aanbetaling en zal bij een nieuwe afspraak ook weer een aanbetaling plaats vinden.

Personeel in de studio

Op dit moment is Beauty by Rachelle een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

Geheimhouding

Beauty by Rachelle is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty by Rachelle verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Beauty by Rachelle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty by Rachelle is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of volledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beauty by Rachelle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Garantie

Beauty by Rachelle geeft de client 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

De garantie voor wimperextensions vervalt indien ;

  • De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio
  • De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
  • De Cliënt andere producten dan door Beauty by Rachelle geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals uitgelegd in de studio niet heeft opgevolgd
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
  • De cliënt makeup/mascara heeft gebruikt op de wimperextensions

Beschadiging en diefstal

Beauty by Rachelle heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty by Rachelle meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty by Rachelle en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty by Rachelle de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Persoonlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty by Rachelle het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.